Program podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti životne sredine - CSOnnect

Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

jan 12, 2018

Ministarstvo finansija sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koja će trajati do 28. februara 2018. godine i poziva sve zainteresovane učesnike da uzmu učešće u javnoj raspravi. 

Sve primedbe, predlozi i sugestije mogu da se dostave elektronskim putem na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – naknade za korišćenje javnih dobara”

Prezentacija i rasprava o Nacrtu zakona će biti održane u okviru dva okrugla stola, koji će biti organizovani u periodu od 1. do 20. februara 2018. godine, dok će raspored održavanja okruglih stolova biti objavljen na internet stranici Ministarstva finansija.

Nacrtom zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara se uređuju naknade za korišćenje javnih dobara, obveznik plaćanja naknade, osnovica za plaćanje naknade, visina naknade, način utvrđivanja i plaćanja naknade, pripadnost prihoda od naknada, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje naknada za korišćenje javnih dobara.

Ovaj nacrt zakona je sačinjen u okviru rada radne grupe u čijem sastavu su, pored predstavnika Ministarstva finansija, bili i predstavnici drugih ministarstava u čijoj su nadležnosti propisi kojima se uređuju naknade, predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, predstavnik fakulteta, NALED-a i USAID-a.

Primedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju na obrascu koji se, uz Nacrt zakona i prateća dokumenta, mogu pronaći na internet stranici Ministarstva finansija.

Vesti