Program podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti životne sredine - CSOnnect

Učesnici beogradskih izbora o ključnim problemima zaštite životne sredine

feb 26, 2018

Zaštita životne sredine jedna je od važnih oblasti delovanja lokalne samouprave. U želji da saznamo šta o ključnim ekološkim problemima glavnog grada misle oni koji bi želeli da ga vode u naredne četiri godine, listama na beogradskim izborima postavili smo šest pitanja. Liste „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd“ i „Aleksandar Šapić – gradonačelnik“ nisu se, nažalost, odazvale našem pozivu.

Lokalnim planom upravljanja otpadom u Beogradu je predviđeno recikliranje 30 odsto generisanog otpada do 2020. godine. Da li je ovaj cilj dovoljno ambiciozan? Takođe, kakav je vaš stav povodom projekta izgradnje spalionice otpada na deponiji u Vinči?

LISTA „DRAGAN ĐILAS – BEOGRAD ODLUČUJE, LJUDI POBEĐUJU!“ : Mi nećemo sklapati štetne ugovore kojima će građani i grad biti na gubitku i imati omču oko vrata narednih 30 godina. Po ovom ugovoru, strani privatnik naplaćuje od Beograđana fiksno 38 miliona evra godišnje da bi prerađivao naše đubre i to nam ekstra naplaćivao po toni otpada. A struja koja se proizvodi pripada njima i nju smo dužni da otkupimo po ceni duplo većoj od tržišne?! Znači, dajemo sirovine i plaćamo ih i posle kupujemo proizvod, a to ćemo plaćati na kraju kad se sve izračuna 4-5 puta više godišnje po domaćinstvu! U našim redovima imamo stručnjake,  resurse i znanje. Ovakvi netransparnetni ugovori na štetu građana i pod sumnjivim uslovima se neće desiti sa našim kandidatima i gradonačelnikom.

LISTA SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - JEDINSTVENA SRBIJA: Predviđena stopa reciklaže definisana lokalnim planom je određena u skladu sa nacionalnim ciljevima. Naravno da je konačni cilj potpuno izdvajanje svog reciklabilnog otpada u što kraćem roku i njegova ponovna upotreba, te Beograd mora da nastavi sa uvođenjem primarne separacije i omogućavanjem građanima da na lak i dostupan način razdvajaju otpad i na taj način da svi zajedno ostvarimo taj cilj potpune reciklaže. Projekat sanacije deponije Vinča, koja je najveći ekološki problem Beograda, njena sanacija i remedijacija, kao i izgradnja postrojenja za kogenerativnu proizvodnju energije iz otpada predstavlja najbolje rešenje za trajno rešavanje pitanja upravljanja otpadom u Beogradu na način koji najviše štiti životnu sredinu izborom Bref tehnologija, proizvodi obnovljive izvore električne i toplotne energije i na socijalno i ekonomski najodgovorniji način rešava ovaj najveći problem.

„DA OSLOBODIMO BEOGRAD – DEMOKRATSKA STRANKA, SDS, NOVA, ZELENI“: Nedopustivo je da se u Srbiji reciklira svega sedam odsto otpada i zato naša lista predlaže konkretne mere kako da se ovo unapredi, prvo u Beogradu, a potom i u celoj zemlji. U zemljama EU predviđene su finansijske kazne za osobe koje svoj otpad ne bacaju u reciklažne kontejnere. Ali u Beogradu i Srbiji pre ovakvih kaznenih odredbi, primarni cilj mora da bude postavljanje reciklažnih kontejnera ispred svake stambene zgrade. Spalionice otpada su prevaziđene jer se nakon spaljivanja stvara dim sa velikom količinom teških metala, čestica, hlorovodonične kiseline, dioksina, furana, sumpor dioksida, metana. Visoko zagađeni dimni gasovi mogu biti kiseli, a osamdesetih su izazvali ekološku katastrofu transformacijom obične kiše u kiselu kišu. Taj otpad može da se iskoristi kao sirovina uz pravilno izdvajanje iz otpada i reciklažu.

LISTA DOSTA JE BILO – DVERI: Preispitaćemo ugovor zbog mogućih koruptivnih elemenata jer se u ovaj veliki projekat ušlo bez postojanja elementarne infrastrukture za upravljanje otpadom. Trebalo je prvo ozbiljno početi sa uspostavljanjem sistema upravljanja otpadom u skladu sa hijerarhijom upravljanja otpadom. To znači minimizaciju količine otpada koja se mora odložiti na deponiju stavljanjem akcenta na smanjenje nastajanja otpada, ponovnu upotrebu, reciklažu i kompostiranje. Ključna stvar je o kakvoj je tačno spalionici reč i koji otpad će se tačno spaljivati. Ako je zaista namera da se iz komunalnog otpada izdvoje sve korisne komponente, onda na kraju ostaje samo neupotrebljivi čvrsti ostatak – RDF, koji se jedino može spaljivati. To se može uraditi, i već se radi, i u cementarama u Srbiji. Šta će nam onda skupa i opasna spalionica u Vinči? Na osnovu ovoga se može pretpostaviti da će se u spalionici spaljivati i šta treba i šta ne treba, sa ciljem dobijanja što više električne energije koju će država otkupljivati po povlašćenoj ceni.

INICIJATIVA „NE DAVIMO BEOGRAD“: Lokalni plan za upravljanje otpadom nije doveo do pune primene svih mera usmerenih na razvoj reciklaže. Postojeći sistem, usmeren na spaljivanje otpada, čini da postavljeni cilj u pogledu reciklaže bude teško dostižan.  Inicijativa smatra da je Beograd potpisao štetan ugovor o javno-privatnom partnerstvu. Naš plan predviđa potpuno odustajanje od spalionice i ovog partnerstva podređenog zaradi jednog investitora, a nauštrub interesa građana. Naš sistem za upravljanje otpadom se temelji na konceptu „nula otpada“, koji podrazumeva najveće moguće smanjenje količine otpada i omogućavanje njegove ponovne upotrebe i reciklaže, kao i razvoj zelene ekonomije koja će zaposliti više hiljada građana. Zalažemo se za pravičniji sistem naplate - po količini generisanog otpada, a ne prema kvadratnom metru stambene jedinice. Ovaj sistem podstiče građane da više sortiraju otpad na mestu nastanka. Uvešćemo sistem za sortirano sakupljanje otpada, koji će podstaći reciklažu i kompostiranje. Radićemo na unapređenju infrastrukture za prikupljanje komunalnog otpada u svim delovima Beograda, posebno u prigradskim područjima koja trenutno nisu deo sistema za prikupljanje otpada i gde nastaju divlje deponije.

 

Zagađenje vazduha direktno negativno utiče na zdravlje Beograđana, dok je aerozagađenje najdirektnije povezano sa saobraćajem. Kako vidite budućnost Beograda kada je reč o saobraćaju u gradu? Da li imate plan za smanjenje potrošnje energenata u saobraćaju?

LISTA „DRAGAN ĐILAS – BEOGRAD ODLUČUJE, LJUDI POBEĐUJU!“: Saobraćajni problem ćemo rešavati korak po korak. Ne nebuloznim izmišljotinama, koje nanose štetu gradu kao što su: rušenje ili premeštanje mostova, formiranje džinovske pešačke zone u ionako već zagušenom gradu, metro od nigde do nigde, lažni kamen u Skadarliji, šestomesečne rekonstrukcije važnih ulica u isto vreme, koje se raspadaju nakon tri meseca. Rešenje su pravi metro koji su projektovali stručnjaci i koji prolazi kroz delove grada u kojima živi najviše ljudi, Slavija sa podzemnim prolazima, bulevar od petlje hipodrom do Rakovice i mnoštvo manjih projekata. Sve ćemo raditi slušajući stručnjake i u dogovoru sa građanima.

LISTA SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - JEDINSTVENA SRBIJA: U Beogradu smo već pokazali i praktično primenili neka od tih rešenja koja su u alternativnim gorivima, gašenju individualnih kotlarnica, pošumljavanju. Grad Beograd je kupio autobuse na električni pogon čija je nabavka finansirana iz ekološkog fonda grada. Sa znanjem da visoku zagađenost vazduha u Beogradu uzrokuju grejanje na mazut i ugalj pokrenuli smo program zamene ložišta mazuta na biomasu. U Beogradu smo sproveli Program ekološkog pošumljavanja – Za zelena pluća Beograda i zasadili preko 700 hektara novih šuma.

„DA OSLOBODIMO BEOGRAD – DEMOKRATSKA STRANKA, SDS, NOVA, ZELENI“: Pored potrošnje energenata u saobraćaju, drugi izvor zagađenja su kotlarnice koje se koriste u zimskom periodu. Iz tog razloga predlažemo pošumljavanje ulica sa najvećim procentom zagađenja kao i postepeno ukidanje kotlarnica i prelazak na ekološke vidove grejanja. Izgradnja metroa bi dosta pomogla pri smanjivanju broja vozila na ulicama, a samim tim i smanjivanju zagađenja vazduha. Zabrana kamionima na dizel da ulaze u grad bi takođe pomogla pri smanjivanju zagađenja gradskih ulica. Mnoge evropske zemlje subvencionišu kompanije koja prodaju automobile, kamione i autobuse na gas. Srbija, nažalost, nije jedna od njih i to treba pod hitno promeniti. Naš predlog će biti da se subvencionišu proizvođači eko-vozila. Takođe, neophodno je da se na što više lokacija otvore i odgovaravajuće pumpe na kojima bi vlasnici vozila mogli da napune svoja vozila.

LISTA DOSTA JE BILO – DVERI: Izgradnja/završetak obilaznica je neophodna, kao i izmeštanje teškog saobraćaja iz centra grada. Jedan od ključnih strateških pravaca je poboljšanje kvaliteta gradskog prevoza i smanjenje cene karte prevoza. Uvođenjem transparentnosti i reorganizacijom GSP-a očekujemo značajne uštede. Deo tih sredstava se može upotrebiti i za nabavku autobusa na ekološko gorivo. Treba podsticati korišćenje ekoloških goriva u automobilima, zatim gašenje individualnih ložišta priključenjem na daljinsko grejanje.

INICIJATIVA „NE DAVIMO BEOGRAD“: Aerozagađenje je toliko visoko da je sprovođenje predloženih mera urgentno: veća upotreba javnog prevoza i smanjenje automobilskog saobraćaja, promocija održivih vidova transporta, bolja kontrola, ali i izmeštanje industrijskih zagađivača iz stambene u poslovnu zonu, kao i smanjenje broja individulanih ložišta kroz nastavak  gasifikacije i toplifikacije. U pogledu smanjenja upotrebe energenata u saobraćaju naš program predviđa tri mere: prva je 30 minuta od kuće do posla – što podrazumeva da proširenjem mreže žutih linija, optimizacijom tramvaja i koristeći infrastrukturu BG voza, dobijemo po tri brze linije autobusa, tramvaja i BG voza koje će omogućiti da se od kuće do posla stiže za 30 minuta.  Druga mera je destimulisanje upotrebe privatnih automobila kroz izgradnju takozvanih Park and Ride parkirališta na obodu centralne zone pored ukrštanja linija javnog prevoza. Vozači koji bi koristili ovaj vid usluge dobijali bi povratnu kartu za javni prevoz ili električni bicikl na korišćenje prilikom posete centralnoj zoni grada. Treća mera je kretanje kroz grad bez zagađenja, što znači da ćemo infrastrukturu prilagoditi održivim vidovima transporta kroz izgradnju biciklističkih staza i pešačkih koridora koji će podsticati pešačenje.

 

Energetska efikasnost je veliki izazov za Beograd, kako u pogledu potrošnje energije u industriji i saobraćaju, tako i u domaćinstvima. Koje mere vaša izborna lista planira da preduzme kako bi doprinela povećanju energetske efikasnosti i smanjenju upotrebe fosilnih goriva? Na koji način ćete rešavati problem velike potrošnje energije u domaćinstvima?

LISTA „DRAGAN ĐILAS – BEOGRAD ODLUČUJE, LJUDI POBEĐUJU!“: Jedan od prioriteta  je povećanje energetske efikasnosti, koje je višestruko značajno za građane i državu u celini. U tom smislu je prioritet poboljšanje izolacije postojećih zgrada i drugih mera kojima se smanjuju gubici toplote. Tome treba dodati ugradnju sistema za regulaciju potrošnje toplote u svakom stanu. Ove mere se, pre svega, odnose na zgrade koje su priključene na sistem daljinskog grejanja i njima se mogu postići uštede do 50 odsto u potrošnji toplote i uvoznog prirodnog gasa. Tu je i pitanje Fonda za energetsku efikasnost, odnosno gde su ta sredstva i za šta se ona trenutno koriste.

LISTA SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - JEDINSTVENA SRBIJA: Beograd ima fond za energetsku efikasnost i pokazao je da je moguć balans živeti održivo i koristiti resurse koje imamo. U Beogradu  se intenzivno rekonstruišu fasade i to nije samo pitanje estetike, što je naravno važno, ali je to doprinelo podizanju energetske efikasnosti zgrada.

„DA OSLOBODIMO BEOGRAD – DEMOKRATSKA STRANKA, SDS, NOVA, ZELENI“: Grad trenutno ima potpisan ugovor sa elektrodistribucijom da plaća ulična osvetljenja po sijalici, a ne po utrošenoj energiji jer elektrodistribucija nema merače potrošnje struje na svojoj uličnoj rasveti. Čak i kada bi se stavile štedljive sijalice umesto običnih, finansijska ušteda opet ne bi postojala. Naš predlog je da se na uličnu rasvetu instaliraju solarne svetiljke kao jedna od mera za smanjenje potrošnje energije. Ekološki zakoni u EU obavezuju instaliranje sistema za prečišćavanje, kao što su filteri koji se montiraju na dimnjacima termoelektrana i toplana. Neophodno je doneti zakone i uredbe koje će regulisati industrijsku potrošnju i smanjiti preveliku potrošnju energije. Grad Beograd umesto otimanja od građana putem prevelikih računa za grejanje koje se slivaju u gradsku kasu i koriste za besmislene fontane i jarbole, mora da iskoristi dobit od grejanja kako bi finasirala beskamatne kredite za promenu stolarije u zgradama. 

LISTA DOSTA JE BILO – DVERI: Trebalo bi pripremiti dva programa podsticaja, jedan za javne objekte i drugi za građane. Posebno bi trebalo forsirati korišćenje geotermalne energije pošto Beograd leži na geotermalnim vodama. Program za građane bi trebalo prvenstveno usmeriti na seoska područja koja uglavnom koriste čvrsta goriva za grejanje i koja neće u dogledno vreme dobiti toplovod. Program bi mogao da se sastoji u davanju povoljnih subvencionisanih kredita za nabavku i ugradnju izolacije, zamenu stolarije, nabavku i ugradnju toplotne pumpe za grejanje stambenog objekta ili nekog drugog sistema za grejanje na bazi obnovljivih izvora energije. Podrazumeva se potpuna transparentnost, ravnopravni uslovi za sve i stroga kontrola realizacije sredstava. U javnim objektima treba zameniti klasične sijalice LED sijalicama.

INICIJATIVA „NE DAVIMO BEOGRAD“: Želimo da nastavimo proces gasifikacije i toplifikacije priključenjem na sistem daljinskog grejanja preostalih domaćinstava, kako bi se sa jedne strane smanjio stepen zagađenja vazduha, ali i umanjili upotreba i potrošnja energije za domaćinstva (pre svega upotreba fosilnih goriva). Kao posebnu meru, pružićemo podršku malim proizvođačima obnovljive, npr. solarne energije. Smatramo da je neohodno uvesti i podsticaje prilikom rekonstrukcija javnih i privatnih objekata koji obezbeđuju termičku izolaciju objekata i time povećavati energetsku efikasnost. U pogledu saobraćaja radićemo na afirmaciji održivih vidova transporta, destimulaciji upotrebe automobila i, kao najvažnijoj meri, većoj upotrebi javnog prevoza sa akcentom na upotrebi eko linija.

 

Pitanje urbanističkog planiranja, uređenja javnih prostora i investicija je bilo u žiži javnosti u proteklom periodu (Beograd na vodi, benzinska pumpa na Novom Beogradu...). Kakav je vaš plan za uključivanje građana u odlučivanje o prostornom planiranju i uređenju javnih prostora? Koje biste konkretne mere preduzeli kada je u pitanju rešavanje problema izgradnje na uštrb javnih i zelenih površina i umanjenje negativnih efekata takve prakse koji su prisutni već decenijama?

LISTA „DRAGAN ĐILAS – BEOGRAD ODLUČUJE, LJUDI POBEĐUJU!“: Zakonom regulisan javni uvid u plansku dokumentaciju je uz ovu vlast mrtvo slovo na papiru. Građani saznaju da se nešto gradi i radi na njihovim površinama tek kad se zabode ašov i postavi ograda. Površine od javne namene i javnog interesa uz poštovanje zakona je prioritet i princip u koji verujermo. I dok sadašnja vlast drži sakriven javni uvid u podrumima i burazreskim kuloarima, mi ćemo osigurati transparentan sistem gde će građani iskazati svoj stav, razgovarati sa stručnjacima i naći optimalno rešenje za sve. Nećemo dopustiti da površine od javnog interesa, kao što je vodoizvorište Beograda postanu izvorište za investitorski urbanizam.

LISTA SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - JEDINSTVENA SRBIJA: Zalažemo se za poštovanje urbanističkih planova uz uređivanje i ozelenjavanje urbanih džepova i  nastavak projekta  pošumljavanja Beograda.

„DA OSLOBODIMO BEOGRAD – DEMOKRATSKA STRANKA, SDS, NOVA, ZELENI“: Urbanistički plan će uvek biti predmet diskusija. Građani treba da se uključe kada je u pitanju prostorno planiranje i uređenje javnih prostora. Razvoj grada je neminovan i neophodan, ali mora da poštuje zelene i javne površine. Ne može se dozvoliti izgradnja stambenih objekata gde god investitori požele. Neophodno je napraviti evidenciju svih zelenih površina, koje bismo ih proglasili za ekološke oaze sa zabranom gradnje. Mi ćemo zaštititi zelene površine u Beogradu a prekršioce koji grade na zelenim površinama rigorozno ćemo kazniti . 

LISTA DOSTA JE BILO – DVERI: Mi se oštro protivimo betonizaciji Beograda koju je započela bivša, a intenzivirala sadašnja vlast. Cilj nam je da proširimo zelene površine i mreže biciklističkih staza. Jedna mogućnost je preko uređenja divljih deponija koje su preplavile grad. Zalažemo se i za uvođenje bežičnog interneta u parkove i javne površine za sve Beograđane. Jedna od tačaka u našem Planu u 20 tačaka je raspisati i sprovesti javni konkurs za urbanističko rešenje za Savski amfiteatar, Luku Beograd, levu stranu Dunava. Otvoriti istinsku, javnu debatu o urbanističkom planu za ceo Beograd.

INICIJATIVA „NE DAVIMO BEOGRAD“: Projekat „Beograd na vodi“ samo je najveći primer pogrešnog procesa razvoja Beograda koji se na identičan način odvija i u manjim tačkama širom grada. Trenutno, rani javni uvid i javni uvid predstavljaju jedine propisane formalne instrumente participacije građana u planskom sistemu. Praksa pokazuje da to nije dovoljno. Proteklih meseci građani su pokazali da su spremni da se udruže protiv izgradnje o kojoj nisu bili pitani. Kako bi se ograničilo predavanje u službu investitora i zaustavilo nepovratno uništavanje značajnih resursa Beograda kakvi su parkovi, šume i zelene površine, elementi kulturnog i urbanog nasleđa, objekti u javnom vlasništvu i građevinsko zemljište, važno je udružiti snage u osmišljavanju novih procesa planiranja grada. Smatramo neophodnim uvođenje neformalnih planskih instrumenata i tehnika aktivne participacije za direktno uključivanje građana, kao i profesionalizaciju tela koja donose odluke, uspostavljanje jasne linije njihove odgovornosti i povećanje transparentnosti procesa planiranja. Smatramo i da građani moraju imati priliku da se o ključnim projektima za razvoj Beograda izjasne na referendumu.

 

Beograd nema sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Na koji način ćete se baviti ovim problemom tokom vašeg mandata? Gde vidite izvore finansiranja za sistem prečišćavanja otpadnih voda?

LISTA „DRAGAN ĐILAS – BEOGRAD ODLUČUJE, LJUDI POBEĐUJU!“: Potreban je jedan veliki sistem, kao što je davno planirano u Velikom selu i više manjih savremenih, podignutih po važećim standardima i po planskoj dokumentaciji. Ogroman posao urađen je izgradnjom interceptora kojim se sakuplja gradska kanalizacija  i dovodi do Velikog sela do mesta gde je predviđena fabrika za preradu otpadnih voda. Za nju su potrebna ogromna sredstva. Deo će se obezbediti iz budžeta grada, a deo iz donacija koje očekujemo da dobijemo od EU. Takođe, ekološke takse koje se naplaćuju će se usmeravati u ovom pravcu, jer ne možemo dozvoliti da Beograd bude jedina metropola u Evropi bez sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

LISTA SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - JEDINSTVENA SRBIJA: Beograd mora da ima sistem za prečišćavanje otpadnih voda i ovo je jedno od prioritetnih pitanja. Planirano postrojenje u Velikom selu mora biti u što kraćem roku završeno, sva kanalizaciona mreža i interceptori povezani i izgrađena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za udaljena naselja. Sve otpadne vode moraju biti prečišćene, to je jedini način da zaštitimo na pravi način naše reke, podzemne vode, zemljište i našu životnu sredinu u celini. Finansiranje može biti obezbeđeno preko EU sredstava, JPP ili drugih oblika finansiranja u skladu sa Zakonom.

„DA OSLOBODIMO BEOGRAD – DEMOKRATSKA STRANKA, SDS, NOVA, ZELENI“: Sistem za prečišćavanje otpadnih voda je neophodan decenijama unazad jer sve otpadne vode završavaju u Savi i Dunavu. Kao izvore za finansiranje sistema za prečišćavanje otpadnih voda možemo navesti novac dobijen od ekoloških taksi, umanjenje poreza za ekološki svesne kompanije, konkurisanje za projekte EU, donacije, gradski budžet...

LISTA DOSTA JE BILO – DVERI: Prvenstveno u namenskim sredstvima od naknade za zagađivanje životne sredine. Narodna skupština je krajem 2015. godine usvojila izmene Zakona o budžetskom sistemu, ukidajući namenski karakter sredstvima od „ekoloških“ naknada. Hitno se mora vratiti namenski karakter tim sredstvima. Uz strogo namensko korišćenje fond će biti udvostručen. Mogući izvori su i strani fondovi, EU donacije, a kao krajnje rešenje JPP, ali transparentno sa precizno definisanim ciljevima i zadacima, indikatorima i, posebno, uz jasnu podelu rizika.

INICIJATIVA „NE DAVIMO BEOGRAD“: Uložićemo u sektor prerade otpadnih voda koji će biti pod javnom kontrolom i stručnom upravom. Regulacija i inspekcija najvećih zagađivača biće beskompromisne kako bismo zaštitili ovaj važan prirodni resurs. Finansiranje sistema za prečišćavanje otpadnih voda vidimo kroz javne izvore finansiranja, pre svega kroz bolje planiranje i raspodelu budžetskih sredstava. Iako je reč o značajnim sredstvima mislimo da dosadašnje iskustvo kroz upliv privatnog kapitala u sektor komunalnih usluga nije rešenje. Model javno-privatnog partnerstva nije pokazao značajne rezultate i pokazao se u većini slučajeva kao mehanizam za izvlačenje javnih sredstava, a ne model za rešavanje komunalnih problema.

 

Grad Beograd raspolaže velikim izvorima prihoda od naknada za zagađivanje životne sredine. Koje mere će imati prioritet prilikom trošenja ovih sredstava?

LISTA „DRAGAN ĐILAS – BEOGRAD ODLUČUJE, LJUDI POBEĐUJU!“: Od Beograda država uzima sve naknade za zagađivanje životne sredine, usmerava ih  na svoj budžet odakle se tim sredstvima  potpuno gubi trag. Do sada nismo videli da je za zaštitu životne sredine – odnosno poboljšanje kvaliteta života građana  u konkretnom smislu nešto urađeno. Zdrav život građana je imperativ, a sada i poglavlja o priključivanju Evropskoj Uniji (15 i 27) pozivaju i obavezuju na to.

LISTA SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE - JEDINSTVENA SRBIJA: Ne, nedovoljni su prihodi od naknada za zagađivanje. Nažalost, samo deo tih sredstava se troši na zaštitu životne sredine. Zalažemo se da sva namenska sredstva za  životnu sredinu zaista to i budu i da se iskoristite  za zaštitu životne sredine. Ukoliko želimo da živimo bolje, životna sredina treba da bude zdravija i zato su nam prioriteti prerada otpadnih voda, čist vazduh, remedijacija zemljišta i pošumljavanje.

LISTA „DA OSLOBODIMO BEOGRAD – DEMOKRATSKA STRANKA, SDS, NOVA, ZELENI“: Naš predlog će biti da se taj novac usmeri ka rešavanju urgentnih ekoloških problema na teritoriji Beograda, finansiranje izgradnje centara za reciklažu, sistema za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnju solarnog uličnog osvetljenja, monitoring za praćenje i hitne intervencije zagađenja vazduha, pošumljavanje najzagađenijih ulica, jačanje postojeće infrastrukture za odvajanje otpada kroz povećanje broja mesta za odvajanja otpada, modernizaciju vozila i opreme JP Zelenilo Beograd i JKP Gradska čistoća. Neophodno je povećati broj ekoloških inspektora i dati im veća ovlašćenja jer oni predstavljaju bitan faktor u sprečavanju i kažnjavanju zagađivača u Beogradu.

LISTA DOSTA JE BILO – DVERI: Sredstvima fonda za zaštitu životne sredine upravljaćemo kao da su i dalje namenska, bez obzira što je sadašnja vlast ukinula njihov namenski karakter. Finansiraćemo samo aktivnosti kojima se unapređuje upravljanje otpadom, prečišćavanje otpadnih voda, smanjuje zagađenost vazduha i zemljišta i unapređuje zaštita biljnog i životinjskog sveta. Nećemo iz fonda finansirati aktivnosti koje nisu u vezi sa ovim oblastima. Vodićemo strogo računa o uravnoteženosti i pravičnosti naknada za sve obveznike.

INICIJATIVA „NE DAVIMO BEOGRAD“: Ogromna sredstva koja dolaze iz prihoda na osnovu naknade za zagađivanje životne sredine potrebno je usmeriti na projekte koje imaju jasan i nedvosimislen značaj za unapređenje životne sredine. Moramo više uložiti u zaštitu vazduha, voda, upravljanje otpadom i mere usmerene na zaštitu od buke. Posebno vidimo mogućnost da se delom sredstava iz navedenih naknada finansiraju i drugi projekti usmereni na unapređenje životne sredine gde vidimo partnere i u ekološkim organizacijama. Želimo da naglasimo da ideja naše politike nije usmerena na punjenje budžeta nauštrub životne sredine, već da smo usmereni na to da zagađivači dostignu standarde i poštuju propise u ovoj oblasti.

Vesti