Klimatske promene

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime definiše klimatske promene kao „promenu klime koja nastaje kao direktna ili indirektna posledica ljudske aktivnosti koja menja sastav globalne atmosfere i koja je, uz prirodne klimatske varijabile, osmotrena tokom uporedivih vremenskih perioda“.  Povećan efekat „staklene bašte“ doveo je do porasta srednje globalne temperature vazduha od 0.3°C do 0.6°C u odnosu na predindustrijski period, dok je poslednja decenija prošlog veka najtoplija od kada postoje merenja temperature. Definicija Okvirne konvencije jasno razlikuje klimatske promene koje su nastale kao posledica ljudske aktivnosti od klimatskih varijabila koje se povezuju sa prirodnim uzročnicima.

Peti izveštaj IPCC iz 2013. i 2014. godine, u čijoj izradi je učestvovao 831 naučnik iz celog sveta, navodi da se sa verovatnoćom od 95% može zaključiti da je ljudska aktivnost glavni uzrok porasta globalne srednje temperature od 1950-ih. Promene klimatskih parametara i pojava sve su izraženije (porast temperature, smanjenje količina padavina, povećana učestalost poplava, suša, tornada...). Posledice promena klime na sektore i sisteme uzrokuju sve veće ekonomske štete i gubitke.

Na teritoriji Republike Srbije može se očekivati porast temperature od 0,5°C do 1,5°C do 2030. godine, uz intenziviranje klimatskih ekstrema.

Ukupan iznos materijalnih šteta izazvanih ekstremnim klimatskim i vremenskim uslovima, od 2000. godine, prelazi 5 milijardi evra, a više od 70% gubitaka povezano je sa sušom i visokim temperaturama, kao i sa poplavama.

Sporazumom iz Pariza postignut je konsenzus da je borba protiv klimatskih promena jedan od ključnih prioriteta savremene civilizacije i to kako sa aspekta smanjenja emisija, tako i povećanja otpornosti na izmenjene klimatske uslove.

Politiku borbe protiv klimatskih promena u Republici Srbiji određuju obaveze prema:

·       Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime – kao Aneks 1 država članica;

·       procesu harmonizacije nacionalnog sa EU zakonodavstvom;

·       građanima Republike Srbije.

Ispunjavanje međunarodnih obaveza Republike Srbije obuhvata:

·       izveštavanje prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime (INC, FBUR, SNC, SBUR);

·       nameravani nacionalno utvrđeni doprinosi smanjenju emisija (INDCs);

·       Sporazum iz Pariza.