UPITNIK 2017/2018

Za direktorijum OCD koje se bave zaštitom životne sredine i za istraživanje kapaciteta OCD u ovoj oblasti

REC Kancelarija u Srbiji sprovodi istraživanje o organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, ali i pravi direktorijum organizacija koji će sadržati osnovne podatke kako o organizacijama koje se primarno bave zaštitom životne sredine, tako i o organizacijama kojima ovo nije primarna oblast delovanja, već se ovom temom bave sa različitih aspekata. Direktorijum je namenjen onima koji planiraju da sarađuju sa organizacijama za zaštitu životne sredine, potencijalnim donatorima, ali i samim organizacijama i aktivistima, a sa ciljem lakšeg dobijanja informacija i uspostavljanja saradnje.

Istraživanje kapaciteta OCD i razvijanje direktorijuma sprovode se u okviru programa CSOnnect koji se realizuje uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Molimo vas da popunite upitnik koji se nalazi pred vama, za to će vam biti potrebno oko 15 minuta.DEO A – OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI

Podaci iz dela A upitnika biće objavljeni kao upis vaše organizacije u direktorijum organizacija civilnog društva

Osnovni podaci o organizaciji

Naziv organizacije (kao što je upisano u APR-u):
Naziv organizacije na engleskom
Skraćeni naziv
Država
Grad
Ulica i broj
Poštanski broj
Telefon
Faks
Mejl adresa
Web stranica
Facebook
Twitter
LinkedIN

Odgovorno lice i njegova/njena pozicija

Ime
Prezime
Pozicija
Pol
Muški   Ženski
Godina osnivanja organizacije
Da li je vaša organizacija registrovana u Agenciji za privredne registre?
Da   Ne
Ako je odgovor da, navedite godinu registracije
Ako je odgovor da, kako je vaša organizacija registrovana?
Udruženje   Zadužbina/Fondacija   Savez/Mreža  
Drugo (molimo naznačite):  
Da li je vaša organizacija članica neke mreže na nacionalnom ili međunarodnom nivou:
Da   Ne
Ukoliko jeste navedite naziv mreže/a

1. OBLASTI DELOVANJA ORGANIZACIJE

1.1 Navedite ključne oblasti delovanja vaše organizacije (najviše tri):
Upravljanje otpadom  
Upravljanje vodama (zaštita voda od zagađenja i upravljanje otpadnim vodama)  
Energetska politika (energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, transport)  
Zaštita vazduha i industrijsko zagađenje  
Klimatske promene i upravljanje rizicima  
Zaštita prirode i prirodnih resursa, biodiverzitet  
Poljoprivreda, GMO i organska proizvodnja  
Upravljanje hemikalijama  
Primena Arhuske konvencije  
Održivi razvoj urbanih zajednica  
Finansijski instrumenti  
Održivi turizam  
1.2. Navedite teritoriju na kojoj vaša organizacija realizuje svoje aktivnosti:
Lokalna zajednica  
Više gradova i opština ili okruga u Srbiji  
Teritorija cele Srbije  
Region (Srbija i države u okruženju)  
Evropa  
Globalno   
1.3. Označite odgovore koji najbolje opisuju način rada vaše organizacije (najviše tri):
Jačanje svesti javnosti i promocija zaštite životne sredine i održivog razvoja  
Praćenje stanja životne sredine kroz terenski rad  
Javno zagovaranje  
Monitoring rada javnih institucija   
Organizovanje obuka i drugih obrazovnih aktivnosti   
Savetovanje i saradnja sa javnim institucijama   
Organizovanje uličnih manifestacija i protesta  
Učešće u procesu pregovora sa EU  
Istraživanje javnih politika i analiza propisa  
Stručne analize stanja životne sredine   
Pružanje pravne zaštite  
Volonterske akcije  

2. LJUDSKI RESURSI

2.1. Koliko osoba je zaposleno u vašoj organizaciji? (ima zaključen ugovor o radu)
0  
1  
2 – 3  
4 – 10  
11 – 20  
više od 20  
2.2. Koliko ljudi je stalno angažovano u vašoj organizaciji na osnovu nekog drugog ugovora?
0  
1  
2 – 3  
4 – 10  
11 – 20  
više od 20  
2.3. Ukupan broj osoba koje rade u vašoj organizaciji (izuzimajući volontere)
Žene
Muškarci
2.4. Broj osoba u upravljačkim organima vaše organizacije
Žene
Muškarci
2.5. Koliko članova/ica ima vaša organizacija?
Upišite broj članova/ica   
Organizacija ne funkcioniše na osnovu članstva
2.6. Da li volonteri/ke učestvuju u vašim aktivnostima?
Stalno uključujemo volontere/ke u naše aktivnosti  
Volonteri/ke sporadično učestvuju u aktivnostima kao što su javne manifestacije, promotivne aktivnosti ili volonterski kampovi  
Volonteri/ke se sporadično uključuju u aktivnosti kao što su prikupljanje i analiza podataka i pružaju podršku u izradi stručnih analiza, komentara na propise i sl.   
2.7. Da li građani/ke učestvuju u vašim aktivnostima?
Stalno uključujemo građane/ke u naše aktivnosti  
Građani/ke povremeno učestvuju u aktivnostima kao što su javne manifestacije i promotivne aktivnosti  
Ne uključujemo građane u naše aktivnosti  
2.8. Ocenite kapacitete vaše organizacije u pogledu ljudskih resursa
U organizaciji je angažovano dovoljno ljudi koji raspolažu zadovoljavajućim kapacitetima  
U organizaciji je angažovano dovoljno ljudi, ali je potrebno jačanje njihovih kapaciteta  
Potrebno je angažovanje većeg broja ljudi, ali nemamo organizacione i finansijske mogućnosti za njihovo angažovanje   
2.9 Da li vaša organizacija angažuje eksterne stručnjake u oblastima od značaja za organizaciju:
Redovno  
Povremeno  
Retko ili nikada  
2.10 Da li vaša organizacija ima plan razvoja ljudskih resursa?
Organizacija ima plan razvoja ljudskih resursa, redovno procenjujemo kapacitete i potrebe zaposlenih i na osnovu procene radimo na njihovom unapređenju  
Organizacija ima plan razvoja ljudskih resursa, ali ne radimo redovne procene kapaciteta i nemamo programe razvoja ljudskih resursa  
Nemamo program razvoja ljudskih resursa, ali planiramo da ga izradimo  
Nemamo i ne planiramo da izradimo program razvoja ljudskih resursa  
2.11 Ocenom od 1 do 4 ocenite kapacitete vaše organizacije u navedenim oblastima
1 – nemamo kapacitete;
2 – potrebno je dalje usavršavanje;
3 – veoma dobro;
4 – odlično
strateško planiranje   
finansijska održivost   
upravljanje ljudskim resursima   
finansije, računovodstvo, administracija   
pisanje i upravljanje projektima   
stručnost u oblastima delovanja koje ste naveli u odgovoru na pitanje 1.1.   
stručna znanja u javnim politikama od značaja za rad organizacije   
komunikacija sa građanima i promotivne aktivnosti   
pregovaranje sa donosiocima odluka   
proces pristupanja EU i proces pregovora   
učešće u postupcima procene uticaja na životnu sredinu   
javno zagovaranje   
učešće u procesu izrade propisa   
pristup informacijama od javnog značaja   
pristup pravosuđu i pravna zaštita   
2.12 Ocenite kapacitete vaše organizacije za uvođenje rodne perspektive u vaš rad:
imamo dosta znanja iz ove oblasti, rodnu perspektivu redovno uključujemo u svoj rad (navesti kako )
članovi/ce organizacije su prošli obuke, počeli smo da primenjujemo znanja iz ove oblasti (navesti primer kako )
članovi/ce organizacije su prošli obuku/e za rodnu ravnopravnost, ali ne znamo kako da primenimo znanja
razumemo šta je rodna ravnopravnost, ali nismo imali dodatne obuke na ovu temu
nemamo dovoljno znanja o rodnoj ravnopravnosti, našim članovima su potrebne dodatne obuke
smatramo da rodna ravnopravnost nije bitna za naš rad

3. IZVORI FINANSIRANJA

3.1. Godišnji budžet u poslednje tri godine 2015-2017.
  2015 2016 2017
nema budžeta
do 1000 EUR
1000 – 5000 EUR
5000 – 10,000 EUR
10,000 - 30,000 EUR
30,000 – 50,000 EUR
50,000 – 100,000 EUR
iznad 100,000 EUR
ne znam
3.2. Izvori finansiranja (označite sve izvore finansiranja vaše organizacije i pored izvora koji čini najveći udeo u finansiranju vaše organizacije stavite broj 1, zatim pored izvora koji čini nešto manji udeo u finansiranju broj 2 i tako dalje):
donacije Vlade, ministarstava ili dugih organa na centralnom nivou )
donacije grada ili opštine ili drugih organa na lokalnom nivou )
donacije stranih vlada/ambasada/međunarodnog javnog sektora )
donacije domaćih fondacija )
donacije stranih/međunarodnih fondacija i programa podrške (npr. USAID, EU programi podrške civilnom društvu, Fondacija za otvoreno društvo i sl.) )
pokroviteljstvo ili donacije od strane domaćih kompanija )
pokroviteljstvo ili donacije od stranih/međunarodnih firmi/korporacija )
donacije građana ili iz drugih privatnih izvora )
članarine )
privredna delatnost i pružanje usluga )
drugo, navedite šta )
3.3. Da li vaša organizacija izrađuje finansijske planove? (procena potreba za finansiranjem aktivnosti na godišnjem nivou)
organizacija izrađuje godišnje finansijske planove i prati njihovu realizaciju
organizacija utvrđuje finansijske potrebe, ali ne izrađuje finansijske planove
organizacija nema finansijski plan, već poslovanje prilagođava dostupnim izvorima finansiranja
3.4. Kako biste procenili finansijski status/održivost vaše organizacije? (odaberite samo jednu opciju)
Veoma dobar, organizacija uspešno obezbeđuje sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti
Dovoljno dobar, imamo dovoljno sredstava za uspešan rad organizacije i projektne aktivnosti, ali ne uspevamo da obezbedimo sredstva za sve aktivnosti koje smo planirali
Nestabilan, organizacija ima poteškoće u obezbeđivanju sredstava za rad i obezbeđuje povremeno finansiranje projekata
Loš, sa teškoćom obezbeđujemo sredstva za rad organizacije i ne uspevamo da obezbedimo sredstva za realizaciju planiranih projekata
Veoma loš, organizacija ne raspolaže sredstvima za realizaciju osnovnih aktivnosti

4. ADMINISTRATIVNI I TEHNIČKI KAPACITETI

4.1. Administrativni kapaciteti vaše organizacije?
- Organizacija ima stalno angažovano osoblje koje se bavi upravljanjem organizacijom i upravljanjem projektima DA    NE
- Osoblje koje se bavi upravljanjem projektima angažujemo po potrebi, tokom trajanja projekata DA    NE
- Dodatno osoblje za upravljanje projektima angažujemo samo kada dobijemo veće projekte DA    NE
- Organizacija ima stalno angažovano osoblje koje obavlja finansijske i administrativne poslove (knjigovodstvo, računovodstvo, izrada godišnjih finansijskih izveštaja i projektnih izveštaja) DA    NE
- Organizacija angažuje agenciju za obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova, a manje zahtevne poslove obavljamo sami DA    NE
- Nemamo dovoljno sredstava za angažovanje osoblja za finansije i administraciju i zbog toga imamo probleme u izradi finansijskih izveštaja i vođenju knjiga DA    NE
- Organizacija ima pravni tim ili pravnika koji je odgvoran za primenu i tumačenje propisa DA    NE
- Organizacija po potrebi angažuje pravnike za zastupanje ili tumačenje propisa DA    NE
- Potrebna nam je pravna podrška, ali nemamo sredstava za angažovanje pravnika DA    NE
4.2. Kako procenjujete tehničke kapacitete vaše organizacije?
Posedujemo potrebnu računarsku i drugu tehničku opremu (štampač, skener, foto-kopir aparat, projektor i sl.) za rad
Iznajmljujemo potrebnu opremu
Osoblje koje je angažovano u organizaciji koristi sopstvene računare, organizacija nema svoju tehničku opremu
Nemamo potrebnu računarsku i tehničku opremu
Veoma loš, organizacija ne raspolaže sredstvima za realizaciju osnovnih aktivnosti
4.3. Prostorije za rad vaše organizacije?
Imamo adekvatne prostorije za rad u sopstvenom vlasništvu
Prostorije za rad nam obezbeđuju javne institucije bez naknade
Prostorije za rad iznajmljujemo uz naknadu
Nemamo prostorije za rad i nemamo sredstva za njihovo iznajmljivanje
4.4. Da li vaša organizacija priprema i objavljuje izveštaje o svom radu?
Redovno pripremamo i objavljujemo godišnje izveštaje o radu organizacije i/ili njenim prihodima (ovde ne podrazumevamo zakonsku obavezu predaje finansijskog izveštaja Agenciji za privredne registre)
Redovno pripremamo izveštaje, ali ih ne objavljujemo
Pripremamo izveštaje na zahtev donatora
Ne pripremamo izveštaje o svom radu i/ili prihodima

5. PRISTUP INFORMACIJAMA I UČEŠĆE U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA

5.1. Da li je vaša organizacija u poslednje tri godine bila uključena u izradu nekog propisa ili strateškog dokumenta na nacionalnom, loklanom ili međunarodnom nivou?
Da, više od pet puta smo bili uključeni kroz članstvo u radnim grupama za izradu propisa
Da, više od tri puta
Da, jednom ili dva puta
Ne, nismo bili uključeni
5.2. Da li je vaša organizacija u poslednje tri godine učestvovala u javnim raspravama i pripremila komentare i primedbe na nacrte zakona ili strategija i koliko puta?
  > 5 3 – 5 < 3 0
Ušešće u javnim raspravama
Izrada komentara ili primedbi
5.3. Da li vaša organizacija učestvuje u postupcima procene uticaja na životnu sredinu?
Da, redovno učestvujemo u postupcima procene uticaja na životnu sredinu
Učestvujemo povremeno
Ne učestvujemo u postupcima procene uticaja
5.4. Da li vaša organizacija šalje zahteve za pristup informacijama od javnog značaj državnim organima?
Redovno
Retko
Nikada
Navedite okviran broj zahteva za pristup informacijama od javnog značaja koje ste poslali u prethodnih godinu dana:
5.5. Molimo vas da procenite opštu dostupnost informacija o životnoj sredini u Srbiji. (izaberite odgovor koji se odnosi na vašu organizaciju)
Odlično (informacije o mnogim temama i problemima su u potpunosti dostupne)
Adekvatno (informacija je dovoljno, ali je potrebno uložiti značajan napor za njihovo prikupljanje)
Neadekvatno (informacije su teško dostupne i često nisu celovite)
Ne postoji (informacije nisu dostupne ili je dostupna samo minimalna količina informacija)
Ne znam

6. UČEŠĆE U PROCESU PREGOVORA SRBIJE SA EU

6.1. Ocenite kvalitet informisanja i dostupnost informacija o procesu pregovora sa EU ocenama od 1 do 5
1 – nemamo pristup informacijama
2 – nedovoljno smo informisani
3 – prosečno smo informisani, ali postoji potreba za većom dostupnošću informacija o procesu pregovora
4 – dobro smo informisani
5 – odlično smo informisani o svim aspektima procesa pregovora
6.2 . Ocenite stepen uključenosti organizacija civilnog društva u proces pregovora sa EU ocenama od 1 do 5
1 – nezadovoljni smo nivoom učešća organizacija civilnog društva
2 – uključeni smo, ali nedovoljno
3 – omogućeno nam je da povremeno učestvujemo, ali ne i da utičemo na proces
4 – zadovoljni smo nivoom uključenosti, ali postoji mogućnost za poboljšanje
5 – veoma smo zadovoljni učešćem organizacija u procesu pregovora i omogućeno nam je da utičemo na važne odluke
6.3 . Ocenite kvalitet saradnje i razmene informacija sa navedenim akterima u procesu pregovora Srbije sa EU ocenama od 1 do 5
1 – vrlo smo nezadovoljni saradnjom i razmenom informacija;
2 – saradnja i razmena informacija su na niskom nivou;
3 – povremeno sarađujemo i dobijamo informacije;
4 – nivo saradnje i razmene informacija je na zadovoljavajućem nivou;
5 – saradnja i razmena informacija je na odličnom nivou.
Ukoliko ne možete da procenite, ostavite prazno.
Ministarstvo zaštite životne sredine   
Ministarstvo rudarstva i energetike   
Ministarstvo za evropske integracije (Kancelarija za evropske integracije)   
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom   
Pregovaračka grupa za poglavlje 27   
Pregovarački tim   
Odbor za evropske integracije Narodne skupštine   
Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine   
Zajednički konsultativni odbor Evropskog ekonomskog i socijalnog saveta, socijalnih partnera i civilnog društva   
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji   
Privredna komora Srbije   
Stalna konferencija gradova i opština   
Delegacija EU u Srbiji   
Evropska komisija   
6.4. Da li vaša organizacija dostavlja priloge za godišnji izveštaj Evropske komisije o procesu pristupanja Srbije EU (Country Report)
Da, izrađujemo i objavljujemo izveštaje o procesu pristupanja Srbije u oblasti životne sredine i klimatskih promena
Redovno dostavljamo priloge za godišnji izveštaj Delegaciji EU u Srbiji
Povremeno dostavljamo priloge za godišnji izveštaj
Dostavljamo informacije na zahtev institucija ili organizacija civilnog društva
Ne učestvujemo u ovoj aktivnosti

7. STRATEŠKO PLANIRANJE

7.1. Kako biste procenili učinak vaše organizacije u ostvarenju ciljeva u prošloj godini, bez obzira na razloge? (označite samo jednu opciju)
neuspešan (uglavnom nismo uspeli da ostvarimo ciljeve)
delimično neuspešan (neki ciljevi su delimično ostvareni, ali većina nije)
osrednji učinak (neki ciljevi su ostvareni, dok neki nisu)
delimično uspešan (većina ciljeva je ostvareno, samo nekoliko nije)
potpuno uspešan (ispunili smo sve ciljeve u prošloj godini)
teško je reći (ne znamo; ne procenjujemo naše ciljeve)
7.2. Da li organizacija ima strateški plan (akcioni plan ili drugi dokument kojim je dugoročno utvrđen pravac razvoja organizacije)?
Organizacija ima strateški plan koji redovno unapređuje u skladu sa procenom uspešnosti u realizaciji plana. Aktivnosti realizujemo u skladu sa strateškim planom
Organizacija ima strateški plan, ali ne radimo redovnu procenu uspešnosti njegovog ostvarenja
Organizacija nema strateški plan, ali planiramo da izradimo plan za naredni period
Svoje planove usklađujemo sa projektima za koje uspemo da obezbedimo finansiranje i nemamo strateški plan
Smatramo da nam strateški plan nije potreban
7.3. Da li je strateški plan organizacije objavljen na vašem veb sajtu?
Da
Ne
7.4. Učešće u izradi strateškog plana
Strateški plan je izrađen kroz participativan proces u kojem su učestvovali svi članovi/zaposleni u organizaciji i predstavnici ključnih ciljnih grupa
Strateški plan je izrađen kroz participativan proces u kojem su učestvovali svi članovi/zaposleni u organizaciji
Osoblje odgovorno za upravljanje organizacijom je izradilo strateški plan i upoznalo članstvo i zaposlene sa njegovim sadržajem
7.5. Podrška u izradi strateškog plana
Podrška u izradi strateškog plana nam nije potrebna, imamo dovoljno znanja i resursa za njegovu izradu
Potrebna nam je finansijska podrška za izradu plana (naknada troškova za iznajmljivanje sale za rad, smeštaja tokom strateškog planiranja, putne troškove i materijal), ali imamo dovoljno znanja i iskustva za relaizaciju strateškog planiranja
Potrebna nam je samo stručna podrška za izradu stratšekog plana (treneri, moderatori, eksperti za pisanje strateškog plana)
Potrebna nam je finansijska i stručna podrška za izradu strateškog plana i za realizaciju strateškog planiranja
7.6. Ocenite značaj strateškog planiranja za razvoj vaše organizacije (samo jedan od ponuđenih odgovora)
Strateško planiranje je veoma značajno za razvoj i ostvarenje ciljeva organizacije
Strateško planiranje je značajno, ali je to zahtevan i dugotrajan proces
Strateško planiranje je skup i dugotrajan proces koji troši resurse organizacije, ali ne daje rezultate
Ne znam
7.7. Da li je vaša organizacija u poslednjih 5 godina izmenila statut ili redefinisala ciljeve i aktivnosti organizacije?
Da, izvršili smo promene u Statutu
Nismo menjali Statut
7.8. Učešće Skupštine, upravnog odbora ili drugih organa u radu organizacije
Upravni odbor i Skupština redovno učestvuju u donošenju važnih odluka
Ključne odluke donosi direktor i menadžment, a Upravni odbor i Skupštinu informišemo periodično o aktivnostima organizacije

8. OBUKE I JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJE

8.1. Koje od sledećih ponuđenih definicija najbolje opisuje stav vaše organizacije prema obukama? (označite sva polja koja odgovaraju)
naša organizacija svake godine izdvaja sredstva za obuku zaposlenih
naši zaposleni pohađaju samo besplatne obuke
naša organizacija ohrabruje zaposlene da pohađaju što više obuka
naši zaposleni pohađaju samo obuke koje su relevantne za razvojne prioritete organizacije
naša organizacija dopušta zaposlenima da pohađaju bilo koju obuku koji smatraju korisnom
naša organizacija smatra da je veliki broj obuka gubljenje vremena i dobro razmislimo svaki put o učešću na konkretnoj obuci
naša organizacija ne smatra da su obuke bitne
ne znam
8.2. Procenite da li obuke koji se nude nevladinom sektoru ispunjavaju potrebe vaše organizacije? (označite samo jedan odgovor)
Veoma dobro (imamo sve što nam je potrebno)
Dovoljno dobro (nude se obuke koje zadovoljavaju naše potrebe, ali u nekim oblastima potrebe nisu zadovoljene)
Nedovoljno (mnogo potreba ostaje nezadovoljeno)
Loše (obuke postoje, ali su nedovoljne)
Veoma loše (ne dobijamo nikakvu obuku)
Ukoliko su vam potrebne obuke iz određenih oblasti molim dopišite iz kojih

9. MREŽE

9.1. Ocenite svoje iskustvo u umrežavanju (Odabrati samo jednu opciju)
Vrlo dobro (imamo pozitivno iskustvo, to je ključno u našem poslu)
Dobro (uglavnom imamo dobra iskustva, često ih koristimo)
Zadovoljavajuće (uglavnom dobra iskustva, ali često ne odgovaraju potrebama našeg posla)
Loše (smatramo da je umrežavanje malo korisno i irelevantno za nas)
Vrlo loše (smatramo da umrežavanje nije korisno za naš posao)
9.2. Šta sve od navedenog smatrate da je od značaja za učestvovanje u mrežama? (Označiti sve odgovarajuće opcije)
Razmena vesti i informacija
Razmena iskustava
Obaveštavanje o mogućnostima finansiranja
Obaveštavanje o mogućnostima obuke i treninga
Identifikacija partnera za učešće u projektima
Identifikacija partnera za zagovaračke aktivnosti
Uvećanje efektivnosti kampanja
Veća vidljivost i uočljivost
Ostalo, molimo navedite

10. INFORMISANJE GRAĐANA O RADU ORGANIZACIJE

10.1. Na koji način informišete građane o inicijativama i aktivnostima kojima se bavi vaša organizaija? (Označi sve odgovarajuće opcije)
Mediji (TV, radio, štampa)
Internet, e – mail, društvene mreže
Publikacije (npr. leci, brošure, pisana obaveštenja)
Direktna pošta (npr. poštanske dopisnice, pisma, flajeri)
Javna okupljanja, ulične akcije, demonstracije
Posteri, bilbordi
Ostalo, molimo navedite
Ne obaveštavamo građane o našim inicijativama
10.2. Ukoliko uključujete građane u vaše aktivnosti, na koji način to činite? (Označiti sve odgovarajuće opcije)
Organizujemo javna okupljanja i diskusije sa svim zainteresovanim stranama da bismo utvrdili potrebe i došli do predloga
Organizujemo javna okupljanja ili diskusije sa predstavnicima lokalnih vlasti i zainteresovanim stranama u zajednici da bismo utvrdili potrebe i došli do predloga
Prikupljamo mišljenja i informacije direktno od građana
Osnivamo zajedničke radne grupe sa zainteresovanim stranama sa ciljem razvoja predloga aktivnosti
Osnivamo ekspertske grupe sa učešćem zainteresovanih građana koji razmatraju specifična pitanja
Organizujemo radionice, diskusije, konferencije
Kroz istraživanja (fokus grupe, upitnici, intervjui)
Ostalo, molimo navedite
Ne uključujemo građane u naše aktivnosti
Molimo vas da navedite ime, prezime i kontakt osobe koju možemo da kontaktiramo u vezi sa eventualnim dopunama upitnika: Ime
Prezime
Kontakt podaci

Zahvaljujemo na saradnji! Ukoliko imate pitanja, molimo obratite se REC Kancelariji u Srbiji na office.coserbia@rec.org ili telefonom na +381 11 33 45 775
Zahvaljujemo na popunjenom upitniku!